Доколкото BMW AG [NSC, локално адаптиран] („BMW“, „ние“, „нас“, „наш“) предлага брокерски услуги на този уебсайт по смисъла на член 3, буква ж) от ЗДУ, за тях се прилага следната информация:

1) Точка за контакт за комуникация във връзка със ЗДУ (членове 11 и 12 от ЗДУ)

Нашата централна точка за контакт за органите на държавите членки, Комисията и органа, посочен в член 61 от ЗДУ (член 11, параграф 1 от ЗДУ), както и за потребителите на нашите услуги (член 12, параграф 1 от ЗДУ) е

 

Имейл: [образец на имейл адрес]

 

Можете да се свържете с нас и по телефона на [образец на телефонен номер]

 

Можете да комуникирате с нас на [поне един официален език на съответната държава членка, в която се предлагат услугите] език и допълнително на английски език.

2) Доклади за прозрачност (член 15 от ЗДУ)

Съгласно член 15, ал.1 от ЗДУ ние сме длъжни да публикуваме доклади за прозрачност относно модерирането на съдържание, което извършваме веднъж годишно. Такъв доклад ще бъде публикуван тук своевременно.

3) Процедури по докладване и отстраняване на проблеми (член 16 от ЗДУ)

Съгласно член 16 от ЗДУ хората и институциите имат възможност да докладват информация за това, което приемат за незаконно съдържание на [наименование на конкретните хостинг услуги и онлайн платформи на BMW AG/NSC, които трябва да бъдат адаптирани на местно ниво] . Можете да направите това по имейл до [имейл адрес на точка за контакт]. Ако желаете да подадете такова съобщение, моля, включете следните точки в него:

а) достатъчно обосновано обяснение защо смятате въпросната информация за незаконно съдържание;

б) ясно указание за точното електронно място за съхранение на тази информация, като точния URL адрес или адреси, или, ако е необходимо, друга информация, свързана с типа съдържание и специфичния характер на услугата, за да се идентифицират незаконните съдържания;

в) Вашите имена и имейл адрес (освен ако не се отнася до информация, която смятате, че може да е свързана с престъпление, свързано със сексуално насилие, сексуална експлоатация, детска порнография, контакт с деца за сексуални цели или подбуждане, съучастие или опит за извършване на такива престъпления). В тези или други случаи, в които искате да подадете сигнал без възможност за идентифициране, можете да се свържете с [предоставете опция за анонимен контакт, например формуляр за контакт, който позволява анонимни сигнали; моля, коригирайте на пазарно ниво];

г) декларация, че имате добросъвестно убеждение, че  информацията и цитатите, които сте предоставили в доклада, са точни и пълни.

Ние ще обработваме всички доклади своевременно, внимателно, без произвол и обективно; незабавно ще информираме сигнализиращото лице или институция за нашето решение и ще посочим всички възможни правни средства за защита.

4) Информация относно ограниченията по отношение на потребителското съдържание (член 14, ал. 1, изречение 3 от ЗДУ), нашата вътрешна система за управление на жалби (член 20 от ЗДУ) и опциите за извънсъдебно разрешаване на спорове (член 21 от ЗДУ)

Доколкото следната информация се отнася до нашата вътрешна система за управление на жалби (член 20 от ЗДУ) и опциите за извънсъдебно уреждане на спорове (член 21 от ЗДУ), те засягат само потребителите на услуги на BMW, при които става дума за „онлайн платформи“ по смисъла на ЗДУ. Това са [име на конкретните онлайн платформи на BMW AG/NSC, които трябва да бъдат адаптирани на местно ниво].

Можем да вземем определени ограничителни решения по отношение на съдържанието или акаунтите на потребителите на нашите посреднически услуги (включително докладващи лица и организации) съгласно ЗДУ, ако смятаме, че потребителите нарушават закона или нашите правила и условия за използване на съответната брокерска услуга  (по-долу: „Условията“). Можем например да решим, (i) да ограничим или блокираме видимостта на потребителското съдържание, (ii) да спрем или прекратим предоставянето на нашите услуги на потребителите изцяло или частично, (iii) да спрем или затворим потребителския акаунт, (iv) да ограничим опциите за монетаризиране за потребителско съдържание или (v) да откажем на предприемачите да използват техните онлайн пазари, ако не можем да идентифицираме (проследим) тези предприемачи, както се изисква от ЗДУ. Може също така да изберем да не предприемаме действия по сигнал, подаден от потребителя за потенциално незаконно съдържание или съдържание, което нарушава нашите условия.

  • Вътрешна система за управление на жалби:

Ако потребителите не са съгласни с такова решение, те могат да подадат жалба срещу това решение на BMW безплатно чрез нашата вътрешна система за управление на жалби. Жалбите може да се подават в рамките на 6 месеца от получаване на оспорваното решение по имейл до [имейл адрес за контакт]. Ако се нуждаем от допълнителна информация, за да обработим жалбата, нашите служители може да се свържат с жалбоподателите. Жалбите се обработват бързо, без дискриминация, внимателно и без произвол под наблюдението на квалифициран персонал. След като вземем решение, то ще бъде съобщено на жалбоподателя незабавно.

 

  • Извънсъдебно разрешаване на спорове пред одобрени органи за извънсъдебно разрешаване на спорове:

За разрешаване на спорове във връзка с решения, взети в рамките на нашата вътрешна система за управление на жалби съществува по-специално възможността за извънсъдебно разрешаване на спорове пред така наречения одобрен орган за извънсъдебно разрешаване на спорове по смисъла на член 21 от ЗДУ. Одобрените органи за извънсъдебно разрешаване на спорове са безпристрастни и независими органи, изрично упълномощени от държавите – членки на ЕС, които, по силата на своя капацитет и опит, са в състояние да разглеждат спорове, отнесени до тях. BMW ще си сътрудничи с органа за извънсъдебно разрешаване на спорове в рамките на законовите изисквания. BMW обаче не е обвързано с решенията на органа за извънсъдебно разрешаване на спорове.

Допълнителни подробности относно всяко извънсъдебно разрешаване на спорове ще бъдат съобщени на потребителите, когато е уместно, заедно с всички решения, подлежащи на обжалванеVerdere details over buitengerechtelijke geschillenbeslechting zullen aan de gebruikers worden verstrekt, samen met de beslissingen waartegen beroep kan worden aangetekend.

Горепосочената информация не ограничава правата на потребителите да предявят претенциите си срещу BMW в съда.

5)  Мерки и защита срещу злоупотреба (член 23 от ЗДУ)

Ние преустановяваме предоставянето на нашите услуги на потребители, които често предоставят очевидно незаконно съдържание за разумен период от време след предварително предупреждение. Също така ще преустановим обработката на сигнали и жалби, получени чрез процедурите за докладване и коригиране или вътрешните системи за управление на жалби от лица или организации или от жалбоподатели, които често подават явно неоснователни доклади или жалби за разумен период от време след предварително предупреждение.  Когато вземаме решение за спиране, ние ще оценим, за всеки отделен случай, своевременно, внимателно и по обективен начин, дали потребителят, лицето, институцията или жалбоподателят участват в злоупотреба, като вземем предвид всички значими факти и обстоятелства, които са явни от информацията, с която разполагаме. Обстоятелствата, които вземаме предвид, когато преценяваме дали е настъпила злоупотреба и каква е подходящата продължителност за всяко спиране, включват най-малко:

а) абсолютния брой очевидно незаконно съдържание, предоставено в рамките на даден период от време;

б) относителния му дял в общия брой предоставени отделни информации или извършени справки за определен период;

в) сериозността на случаите на злоупотреба, включително естеството на незаконното съдържание и последиците от тях;

г) намеренията на потребителя, лицето, институцията или жалбоподателя, ако тези намерения могат да бъдат определени.

6)  Получаване на самостоятелни сертификати

BMW ще положи всички усилия до 16.02.2025 г. да получи самостоятелен сертификат в съответствие с член 30, параграф 1, буква д) от ЗДУ от всички продавачи, които предлагат продукти и/или услуги на онлайн платформите, достъпни на този уебсайт, като те се ангажират да предлагат само продукти и услуги, които отговарят на приложимите разпоредби на правото на Съюза. Имаме този самостоятелен сертификат от всички продавачи, одобрени на тези онлайн платформи от 17 февруари 2024 г.

+ Прочети още
spinner